Algemene voorwaarden

Gelding

Deze algemene voorwaarden vormen een onsplitsbaar geheel met onze offertes en facturen en in het algemeen met elke overeenkomst die wij afsluiten. Zij zijn van toepassing op alle door ons gedane verkopen en geleverde prestaties. Zij gaan voor op de algemene voorwaarden van onze medecontractant, tenzij deze laatste uitdrukkelijk door ons werden aanvaard.

Offertes

Onze offertes zijn louter informatief en tenzij anders vermeld geldig gedurende een periode van dertig kalenderdagen. Een overeenkomst komt pas tot stand na onze schriftelijke bevestiging volgend op het akkoord van de klant. Wijzigingen aan onze offertes zijn slechts geldig indien zij door ons schriftelijk werden aanvaard. Een begin van uitvoering geldt evenzeer als bewijs van totstandkoming van de overeenkomst, tenzij dit onder voorbehoud geschiedde.
Onze offertes en bevestigingen van bestellingen gelden enkel voor de er uitdrukkelijk in omschreven karakteristieken, met uitsluiting van karakteristieken voorkomend in andere documenten waarnaar niet uitdrukkelijk wordt verwezen.
Alvorens adviezen, voorstellen en / of berekeningen aan de klant over te maken behouden wij ons het recht voor een voorschot in rekening te brengen ter dekking van de studiekosten. Dit voorschot zal in mindering gebracht worden bij de uiteindelijke bestelling.
Onze offertes gaan uit van optimale uitvoeringsomstandigheden. De opdrachtgever staat o.a. in voor het verkrijgen van de nodige stedenbouwkundige vergunningen, voor een degelijke plaatsgesteldheid en voor een vlotte toegankelijkheid. De door ons opgegeven prijzen gaan uit van een ononderbroken uitvoering van de werken met aanvang op de afgesproken datum. Uitstel of onderbrekingen geven aanleiding tot meerkosten.

Prijs

Onze offertes worden opgesteld op basis van de ter beschikking gestelde gegevens en onder voorbehoud van rechtzetting. Meerwerken en -prestaties geven steeds aanleiding tot bijkomende facturatie. Uitvoering van meerwerken of bijkomende prestaties bewijst de overeenkomst hiertoe zonder dat een schriftelijk akkoord van de opdrachtgever is vereist.
Onze prijzen zijn netto, exclusief BTW.

Termijnen

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald zijn door ons opgegeven leverings- en uitvoeringstermijnen louter richtinggevend en niet bindend.
Planning van levering en uitvoering kan slechts geschieden na betaling van een desgevallend overeen gekomen voorschot en na het bezorgen van alle dienstige informatie.
Overschrijding van leverings- en uitvoeringstermijnen kan slechts aanleiding geven tot schadevergoeding of tot enige andere sanctie in ons nadeel indien dit uitdrukkelijk en schriftelijk zo werd overeen gekomen en na ingebrekestelling per aangetekend schrijven. Het totaalbedrag van de eventuele vergoeding is steeds gelimiteerd op maximaal 5 % van het bedrag van de overeenkomst excl. BTW.
Sowieso kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor laattijdige uitvoering te wijten aan omstandigheden buiten onze wil.

Software en database

Tenzij uitdrukkelijk anders overeen gekomen, blijft de door ons ontwikkelde software of door ons opgemaakte database onze uitsluitende eigendom. De klant krijgt na volledige betaling van de factuur het gebruiksrecht op de beschreven software / database. Elk ander gebruik voor zichzelf of voor derden is ten strengste verboden. Voor elk ongeoorloofd gebruik is de klant aansprakelijk. Elke reproductie, kopie of openbaarmaking van het computerprogramma / de database is verboden behoudens onze voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming. Indien toch uitdrukkelijk een eigendomsoverdracht is overeen gekomen, gaat het eigendomsrecht pas over onder de in de overeenkomst overeen gekomen voorwaarden en na integrale betaling van de kostprijs.
Programma’s / databases worden inhoudelijk steeds met de grootste zorg samengesteld, volgens de gegevens opgegeven door de klant en de richtlijnen van eventuele derden. Gezien wij voor deze inhoud afhankelijk zijn van de klant of van derden, kunnen wij geen garantie geven aangaande de geschiktheid ervan voor een bepaald doel of een bepaalde situatie.

Betaling

Onze facturen gelden als aanvaard indien geen aangetekend protestschrijven wordt verstuurd binnen de 8 dagen na kennisgeving ervan.
Al onze facturen zijn contant betaalbaar op het er in opgenomen rekeningnummer, tenzij er uitdrukkelijk een andere betalingstermijn wordt opgegeven.
Niet-betaling of gedeeltelijke betaling van een vervallen factuur maakt alle facturen ten aanzien van de klant opeisbaar.
Bij niet-betaling van de facturen is vanaf de vervaldag ven rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een conventionele verwijlintrest verschuldigd van 10 % op jaarbasis. Bovendien is als schadebeding van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het factuurbedrag, met een minimum van 125 EUR.
Het niet-tijdig betalen van facturen geeft ons het recht onze werkzaamheden op te schorten, op risico van de opdrachtgever. Het niet-tijdig betalen van facturen geldt bovendien als ernstige wanprestatie, op basis waarvan wij de ontbinding van de overeenkomst kunnen vaststellen of vorderen.

Klachten en aansprakelijkheid

Betwistingen over leveringen, uitvoeringen of facturatie dienen te geschieden binnen de 8 dagen na levering, uitvoering of facturatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na deze periode.
Op geleverde goederen geldt de garantie verleend door de fabrikant. Tijdens de garantieperiode en in zoverre er garantie is zullen de defecte goederen omgeruild worden tegen nieuwe of herstelde stukken. Vervangingskosten zijn ten laste van de klant.
Gedurende een periode van drie maanden na oplevering of ingebruikname waarborgen wij eventuele verborgen gebreken in onze werken. Een rechtsvordering uit dien hoofde is slechts ontvankelijk mits ze wordt ingesteld binnen de drie maanden nadat de opdrachtgever er kennis van kreeg.
Wij zijn bij de uitvoering van de overeenkomst enkel aansprakelijk voor gebeurlijke rechtstreeks schade, met uitsluiting van gevolgschade. Onze eventuele aansprakelijkheid blijft bij elke opdracht beperkt tot maximum het bedrag dat de specifieke werken of producten tijdens of door dewelke de gebeurlijke schade werd veroorzaakt vertegenwoordigen.
Wij zijn tegenover derden enkel aansprakelijk in geval van fout.

Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde materialen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling. De opdrachtgever staat vanaf de levering in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.

Overmacht

Alle omstandigheden die bij het indienen van de offerte redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van overmacht. Zij geven ons het recht om de herziening of ontbinding van het contract aan te vragen.

Verbreking door de opdrachtgever / ontbinding van de overeenkomst

Indien de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform art. 1794 BW gehouden ons schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, al onze arbeid en alles wat wij bij de werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 30 % van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen. Indien de overeenkomst wordt ontbonden ten nadele van de opdrachtgever, is deze naast betaling van al onze uitgaven en al onze arbeid, een schadevergoeding verschuldigd forfaitair begroot op 30 % van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen. Indien de overeenkomst zou worden ontbonden in ons nadeel, heeft de opdrachtgever-consument recht op een gelijkwaardige schadevergoeding.

Geschillen

Al onze overeenkomsten worden geacht te zijn afgesloten op het adres van onze maatschappelijke zetel en zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Geschillen inzake de uitvoering of interpretatie van deze overeenkomst vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van onze maatschappelijke zetel.